Serie A

X 6
X 4
XX 10
X 16
XX 13
nuove maglie 4
XX 6
X 11
X 7
X 1
nuove maglie 5
X 10
XX 15
xxxx 8
XX 12
xxxx 4
XX 7
nuove maglie 1
XX 4
XX 14

Cadetta

cavalieri-9

Under 18 Elite

xxx 20
xxx 1
xxx 26
xxx 25
xxx 29
xxx 15
xxx 11
xxx 7
xxx 8
xxx 4
xxx 18
xxx 12
xxx 13
xxx 2
xxx 19
xxx 9
xxx 27
xxx 6
xxx 16
xxx 21

Under 18

Under 16 Elite

s 6
s 12
s 7
s 15
s 11
s 14
s 3
s 4
s 2
s 9
s 5
s 17
s 16
s 8
s 19
s 13
s 18
s 20

Under 16

Under 14

v 13
v 3
v 12
v 8
v 1
v 6
v 15
v 2
v 9
v 4
v 10
v 5
v 7
v 11
v 17
v 14
v 16